Đơn vị trực thuộc

        Xem với cỡ chữ    

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

         I. CHI CỤC KIỂM LÂM

       Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng

       Địa chỉ: 24 Trần Cao Vân - Thành phố Đà Nẵng

       Email:        cckl@danang.gov.vn                                          

       Điện thoại: 0511.3822826          Fax: 0511.3745682

      1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng:

           Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định 99/QĐ- UB ngày 9 tháng 01 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý lâm nghiệp; bảo đảm chấp hành pháp luật và thực thi  pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

        Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại điều 7 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về " Tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm".

        Uỷ ban nhân thành phố Đà Nẵng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm phù hợp với tình hình bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản tại địa phương tại Quyết định số 400/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2009.

        2. Cơ cấu Tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng:

       Chi cục Kiểm lâm có 05 đơn vị trực thuộc là: Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa; Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR. Văn phòng Chi cục có 05 phòng nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

        II. CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

      Tên đơn vị: Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng.

      - Địa chỉ: 110 Triệu Nữ Vương-quận Hải Châu- thành phố Đà Nẵng

      - Số điện thoại: 05113 828448            Fax:   05113 816456

      - Email: ccty@danang.gov.vn

      1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng:

Sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 1997 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UB thành lập Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại Chi cục Thú y Quảng Nam Đà Nẵng và Trạm Thú y Đà Nẵng-tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và hoạt động sự nghiệp về công tác thú y, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Thuỷ sản - Nông Lâm nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đến năm 2009, để bổ sung thêm các lĩnh vực nhiệm vụ về quản lý chăn nuôi gia súc, gia cầm; thú y thuỷ sản và công tác thanh tra chuyên ngành thú y; UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 quy định nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của Chi cục.

       2. Cơ cấu Tổ chức của Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng:

Qua quá trình sắp xếp lại tổ chức, bộ máy để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bao gồm cả các nhiệm vụ mới được bổ sung, đến nay bộ máy hoạt động của Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng bao gồm: Ban Lãnh đạo có 02 người, 01 Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng; 04 phòng chức năng là Hành chính – Tổng hợp, Kỹ thuật, Kế toán – Tài vụ và Thanh tra chuyên ngành; 04 Trạm Thú y các quận, huyện là Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Vang và 02 Trạm Kiểm dịch động vật là Kim Liên, Hòa Phước. Ngoài ra còn có hệ thống mạng lưới thú y cơ sở tại 11 xã thuộc huyện Hoà Vang là địa bàn chủ yếu về chăn nuôi, mỗi xã có từ 1-2 cán bộ thú y cơ sở, hoạt động giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật tại cơ sở.

            III. CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

      Tên đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV thành phố Đà Nẵng

       - Địa chỉ: 143 Trần Phú-quận Hải Châu- thành phố Đà Nẵng

       - Số điện thoại: 05113 825320            Fax:   05113 825320

       - Email: cctt@danang.gov.vn

      1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt & BVTV thành phố Đà Nẵng:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, cơ chế chính sách về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịnh thực vật trên địa bàn thành phố.

          - Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc ngăn chặn, dập tắt dịch hại cây trồng, sản xuất nông nghiệp, thu hoạch, bảo quản sản phẩm nông nghiệp: thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật, canh tác, nuôi trồng.

          - Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và các vật tư khác phục vụ nông nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật, quản lý dự trữ thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, các vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn khi được UBND thành phố phê duyệt để kịp thời phục vụ cho sản xuất.

          - Hướng dẫn, kiểm tra quy định quản lý nhà nước về: Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

          - Hướng dẫn việc thực hiện ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, chương trình IPM và ICM, sản xuất rau an toàn theo hướng GAP trên địa bàn thành phố.

          - Tổ chức theo dõi, điều tra phát hiện, xác minh, dự tính, dự báo thời gian, phạm vi và mức độ gây hại của sinh vật đối với cây trồng nông nghiệp trên địa bàn thành phố; thông báo kịp thời dịch hại, tình hình diễn biến của sâu bệnh gây hại cây trồng.

          - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thực vật, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại của sâu bệnh gây ra. Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch thực vật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và ủy quyền của cơ quan kiểm dịch thực vật Trung ương; kiểm dịch thực vật ở các cửa khẩu biên giới và giữa các địa phương thuộc thẩm quyền.

          - Tổ chức và quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật được quản lý trên địa bàn thành phố.

          - Thực hiện cấp , thu hồi giấy phép làm dịch vụ bảo vệ thực vật, giấy chứng chỉ hành nghề: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xông hơi khử trùng, thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.

          - Bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật ở cơ sở, tập huấn cho nông dân về kiến thức bảo vệ thực vật và thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sản xuất các loại cây trồng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố giao.

         2. Cơ cấu Tổ chức của Chi cục Trồng trọt & BVTV thành phố Đà Nẵng:

         Gồm 03 phòng chức năng và 03 Trạm

        - Phòng Hành chính tổng hợp

        - Phòng kỹ thuật

        - Phòng Thanh tra

        - Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

        - Trạm Bảo vệ thực vật Hòa Vang

        - Trạm Bảo vệ thực vật Ngũ Hành Sơn-Cẩm Lệ.

            IV. CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

       Tên đơn vị: Chi cục Thủy lợi và PCLB thành phố Đà Nẵng

       - Địa chỉ: 175 Trần Phú-quận Hải Châu- thành phố Đà Nẵng

       - Số điện thoại: 05113 840210            Fax:   05113 840210

       - Email: cctl@danang.gov.vn

       1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng:

Chi cục Thủy lợi là cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về thủy lợi, đê điều, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, ngập úng và hạn hán trên địa bàn thành phố.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, kế hoạch, chương trình về phát triển, khai thác sử dụng, bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của UBND thành phố về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; tổ chức và thực hiện chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa, bảo vệ công trình phòng chống lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập, sạt lở ven sông ven biển trên địa bàn thành phố;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công tình thủy lợi, về phân cấp đê trên địa bàn thành phố;

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố giao.

       2. Cơ cấu Tổ chức của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng:

        - Lãnh đạo Chi cục: Gồm có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng

        - Các phòng chuyên môn:

       + Phòng Tổng hợp;

        + Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

        + Phòng Quản lý nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

        + Phòng Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn

         - Đơn vị trực thuộc Chi cục: Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai.

  V. CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Tên đơn vị: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Địa chỉ: 19A Lê Hồng Phong – Đà Nẵng.

- Điện thoại/Fax: 0511. 3562731.

- Email: ccptnt@danang.gov.vn.

 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục  QLCLNLS VÀ TS thành phố Đà Nẵng:

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về phát triển nông thôn, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, thu hoạch, đánh bắt, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu;

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra, công nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, khai thác, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu theo phân công, phân cấp;

+ Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông lâm sản tiêu thụ trên địa bàn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiến nghị Giám đốc Sở về trách nhiệm của các cơ quan quản lý chất lượng địa phương và đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.

- Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức, hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh ATTP đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn.

- Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.

- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư; tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố giao.

(Theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND thành phố và Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05/6/2009 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

2. Cơ cấu Tổ chức của Chi cục QLCLNLS VÀ TS thành phố Đà Nẵng:

- Lãnh đạo Chi cục: Gồm có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp;

+ Phòng Quản lý CLNLTS;

+ Phòng Phát triển nông thôn.

  VI. CHI CỤC THỦY SẢN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị: Chi cục Thuỷ sản thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 43-45 Thanh Sơn – Hải Châu – Đà Nẵng

Email: ccts@danang.gov.vn

Điện thoại: 0511.3530690         Fax: 0511.3824908

1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng

Chi cục Thuỷ sản thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà nẵng, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong nội địa, trên biển và hoạt động về công tác đăng ký đăng kiểm tàu cá thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

          Chi cục Thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật.

          Chi cục chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc thành lập Chi cục Thuỷ sản thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc quy định nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng

+ Ban Lãnh đạo: Gồm 01 Chi cục trưởng và 02 phó Chi cục trưởng

* 06 Phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Tổng hợp;

+ Phòng Kế toán - Tài vụ;

+ Thanh tra BVNLTS;

+ Phòng Đăng kiểm tàu cá;

+ Phòng Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

+ Phòng Quản lý nuôi trồng thuỷ sản;

 

VII.TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ NÔNG LÂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 204 Cách mạng tháng Tám, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Email: ttknnl@danang.gov.vn

Điện thoại: 05113846.246 - 05113846230    Fax: 05113846230

1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm KNNL

- Trung tâm Khuyến ngư nông lâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở NN & PTNT triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (gọi tắt là khuyến nông) trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quả nông lâm thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất cho Sở NN&PTNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách về hoạt động và chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực khuyến nông hàng năm và dài hạn.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, hoạt động khuyến nông được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khuyến nông trên địa bàn thành phố;

+ Công tác thông tin tuyên truyền:

Thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học và công nghệ, thông tin thị trường giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp và nông thôn, tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ triển lãm các hình thức thông tin khác liên quan đến hoạt động khuyến nông.

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo:

+ Bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, đào tạo, truyền nghề cho nông dân để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong nông lâm thủy sản;

+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông và lực lượng khuyến nông viên cơ sở;

+ Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài nước.

- Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ:

+ Xây dựng các loại mô hình trình diễn khuyến nông đa dạng về ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản phù hợp với từng vùng sinh thái, từng địa phương, thích hợp với sản xuất nông nghiệp đô thị cho hộ nông ngư dân, hộ trang trại, tổ sản xuất, hợp tác xã, chủ doanh nghiệp nông-lâm-thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố. 

+ Chuyển giao các kết quả khoa học công nghệ, khảo nghiệm từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

- Tư vấn và dịch vụ:

+ Xây dựng chuyên mục, hộp thư diễn đàn tư vấn khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, giao lưu trực tuyến, điện thoại, trả lời thư bạn nghe đài.... Liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện vai trò cầu nối tư vấn dịch vụ khuyến nông đáp ứng nhu cầu của nông ngư dân;

+ Được phép thực hiện dịch vụ vật tư nông nghiệp và vật tư kỹ thuật theo hợp đồng kinh tế và theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đề án khuyến nông trong quá trình thực hiện trên địa bàn thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Bộ quản lý ngành và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm KNNL

+ Ban Lãnh đạo: Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

* 05 Phòng nghiệp vụ và 01 Trại trực thuộc

+ Phòng Tổ chức Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – Thông tin;

+ Phòng Khuyến ngư;

+ Phòng Tài vụ;

+ Phòng Khuyến nông khuyến lâm;

+ Trại giống thủy đặc sản nước ngọt Hòa Khương;

 

VIII. BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG BÀ NÀ - NÚI CHÚA

Tên đơn vị: Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa

Địa chỉ: DT 602, thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Email: bqlrdd@danang.gov.vn

Điện thoại: 0511.3738521        Fax: 0511.3738520

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa

Căn cứ Quyết định số 10117/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với chức năng nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa theo quy chế quản lý rừng đặc dụng và các quy định của của Luật bảo vệ và Phát triển rừng;

- Lập quy hoạch, kế hoạch quản lý dài hạn, trung hạn, hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để tổ chức thực hiện;

- Tổ chức thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và động vật hoang dã trong khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật

- Lập dự án bổ sung đầu tư xây dựng khu rừng đặc dụng và tổ chức thực hiện các nội dung theo dự án đầu tư đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định hoạt động của khu rừng đặc dụng đúng theo tiêu chí rừng đặc dụng;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, văn hóa-xã hội và du lịch sinh thái tại khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát triển rừng theo sự phân công của các cơ quan có thẩm quyền và các quy định hiện hành của nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng đặc dụng

+ Ban Lãnh đạo: Gồm 01 Giám đốc và 02Phó Giám đốc.

* 03 Phòng nghiệp vụ và 06 trạm trực thuộc

+ Phòng Tổ chức Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

+ Phòng Khoa học và Quản lý bảo vệ rừng;

+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam;

+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Bắc;

+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông;

+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Lợi;

+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phú Túc;

+ Trạm Lâm sinh và Phát triển giống lâm nghiệp.

  

IX. BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG:

Tên đơn vị: Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang - Thành phố Đà Nẵng

Email:       bqlat@danang.gov.vn                                         

Điện thoại: 0511.3923066          Fax: 0511.3923041

1. Chức năng, nhiệm vụ của BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang:

          Giúp Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và lập kế hoạch hoạt động cụ thể dài hạn, hằng năm; kế hoạch phát triển và khai thác có hiệu quả cảng cá và âu thuyền trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

Quản lý hành chính và khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại âu thuyền và cảng cá (kể cả các hoạt động của các phương tiện thủy, bộ ra vào khu vực Ban quản lý); đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn trong cảng; có biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sự cố xảy ra trong khu vực Ban quản lý.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các lực lượng có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Ban quản lý thực hiện các quy định có liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu nạn, cứu sinh, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ;

Phổ biến, thông báo tình hình thời tiết, thời vụ đánh bắt, thị trường, giá cả thủy, hải sản tại địa phương; hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh và dịch vụ tại khu vực Ban quản lý;

Tổ chức quản lý việc sản xuất, kinh doanh và các hoạt động dịch vụ trong khu vực Ban quản lý; thực hiện hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, cung ứng vật tư, thiết bị nghề cá, tổ chức bán đấu giá thủy, hải sản; các dịch vụ phục vụ cho tàu thuyền qua cảng, các dịch vụ khác và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật;

Xây dựng các loại phí và mức thu trong khu vực cảng cá và kế hoạch tài chính của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện việc thu, chi (kể cả thu, chi ngoại tệ) theo đúng quy định của pháp luật;

Thống kê và hướng dẫn tàu, thuyền, xe ra, vào, neo đậu tại khu vực Ban quản lý đúng nơi quy định, đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh; thống kê nghề cá, xác nhận nguồn gốc thủy sản và thực hiện các chế độ báo cáo theo đúng quy định hiện hành;

Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

2. Cơ cấu Tổ chức của BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang:

       Ban Lãnh đạo gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban; 04 phòng chức năng và 04 đội nghiệp vụ:

          + Phòng Tổ chức – Hành chính;

          + Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

          + Phòng Kế toán – Tài vụ;

          + Phòng Kỹ thuật – Tuyên truyền.

          + Đội ANTT & PCCC;

          + Đội Thu phí;

          + Đội Điều độ tàu thuyền, xe;

          + Đội Môi trường

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2020

 

 
 
0 0 0 6 8 2 5 7 2 5
Hôm nay: 983
Hôm qua: 892
Tháng này: 22467
Tổng cộng: 0006825725